01_shouse

02_shouse

03_shouse

04_shouse

05_shouse

06_shouse

07_shouse

08_shouse

S HOUSE

Fukuoka


__

Terata, Okudaira